Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này cẩn thận trước khi sử dụng trang web https://dentrangtridoc.com.

Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ được dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì bạn không thể truy cập vào dịch vụ. Điều khoản và điều kiện thỏa thuận này được cấp phép bởi TermsFeed to dentrangtridoc.com .

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi dentrangtridoc.com .

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chính sách mua hàng

Đối với các hoạt động mua hàng và đặt hàng của quý khách cần phải đúng với thực tế, nội dung cần hỗ trợ hoặc đặt hàng phải đúng sự thật, không bịa đặt, thông tin sai lệch, nhầm lẫn và lừa đảo.

Quy định thanh toán

Khách hàng phải thanh toán theo đúng giá trị sản phẩm, thanh toán đúng chủ sở hữu, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu khách hàng thanh toán sai chủ tài khoản trên hệ thống.

Nội dung, bản quyền

Tất cả những nội dung, hình ảnh trên website đều thuộc quyền sở hữu bởi Dentrangtridoc.com , mọi hành động sao chép mà không được sự cho phép đều vi phạm pháp luật hay sao chép không ghi rõ nguồn gốc đều vi phạm bản quyền.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ được quản lý và xử lý theo luật pháp của Việt Nam, không phụ thuộc vào các quy định khác về luật pháp.

Chúng tôi có quyền từ chối khách hàng không trung thực, có hành vi gian lận. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản này được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi tòa, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước ít nhất 30 ngày cho bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi : tại đây